skip to Main Content
ga naar   Obase
Ouderraad

Activiteiten ouderraad
Naast een MR heeft onze school ook een Ouderraad (OR). De ouderraad helpt bij de organisatie van diverse feesten en activiteiten. Zij vormt een klankbord voor de MR en het team.

Kiezen van de ouderraadleden
De OR wordt gekozen door de aanwezige ouders op de jaarlijkse ouderavond. Wanneer er geen jaarlijkse ouderavond is doordat een project over een thema deze ouderavond heeft vervangen, zal de verkiezing schriftelijk zijn. De OR hanteert een huishoudelijk reglement waarin de verdeling van taken en de verkiezingsprocedure zijn geregeld.

De ouderbijdrage
De ouderraad en de leerkrachten organiseren veel extra activiteiten die niet door de overheid bekostigd worden. Het geld van de ouderbijdrage wordt gebruikt voor festiviteiten, culturele activiteiten, vieringen en schoolreisjes. Ook wordt uit de ouderbijdrage de collectieve ongevallenverzekering betaald, waarbij behalve de leerlingen ook de begeleidende ouders verzekerd zijn.
De ouderbijdrage is vrijwillig. Echter zonder deze bijdrage zullen activiteiten geannuleerd moeten worden.
De financiële bijdragen zijn ondergebracht in een stichting, genaamd “de Dukdalf”. Het bestuur van deze stichting bestaat uit een vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders.

Omvang ouderbijdrage
De financiële bijdrage is dit schooljaar € 27,50. Verder wordt er voor de schoolreisjes en schoolkampen een aparte bijdrage gevraagd. Alle ouders krijgen schriftelijk thuis bericht. Ouders die problemen hebben met de kosten van één of meer ouderbijdragen kunnen contact opnemen met de directeur van de school.

Onze contactgegevens

Back To Top