skip to Main Content
ga naar   Obase
Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR vindt zijn oorsprong in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS), die sinds 1 januari 2007 van kracht is. Het doel van de medezeggenschapsraad is een bijdrage te leveren aan de besluitvorming over het te voeren schoolbeleid. Soms kan de MR slechts advies geven bij besluitvorming, en in bepaalde gevallen heeft de MR stemrecht. Stemrecht heeft de MR bijvoorbeeld als de school de doelstelling wil veranderen of zou willen fuseren met een andere school. Adviesrecht heeft de MR bijvoorbeeld over nieuwbouw of een grondige verbouwing van de school en de vakantie-regeling.

De MR bestaat uit 6 leden; 3 ouders van leerlingen, gekozen door de ouders van de school, en 3 leerkrachten, gekozen door het team. Eens in de twee jaar worden er verkiezingen gehouden voor één of meerdere plaatsen in de MR. De taken, de bevoegdheden, de werkwijze, de samenstelling en de wijze van verkiezingen zijn vastgelegd in het Reglement Medezeggenschap. Het reglement is ter inzage bij de secretaris van de MR.

Vragen of opmerkingen?
Ook OBS De Meerpaal heeft een eigen MR. Om goed te kunnen functioneren is het van belang dat wij in contact blijven met u. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor de MR, dan horen wij dat graag. U kunt deze kwijt door een e-mail te sturen naar: y.krepel@obase.nl, n.tegelaar@obase.nl of y.laport@obase.nl. Natuurlijk kunt u één van ons ook persoonlijk aanspreken.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar (voor zover er geen privacygevoelige zaken besproken worden). Als u belangstelling heeft, dan u bent van harte welkom.

Huishoudelijk regelement MR – januari 2018

Leden van de MR
– Thomas Korporaal
– Elise Benard
– Linda de Bruine
– Yolande Meyer
– Nelleke Tegelaar
– Yvonne Laport
– Wendy van de Houten (contactpersoon OR)

Data MR vergaderingen
13 november 2019
27 januari 2020
04 maart 2020
02 juli 2020

Verslagen MR schooljaar 2019/2020

De Gemeenschappelijke MR (GMR)
Onder het bestuur van Obase vallen -verdeeld over Schouwen-Duiveland- 11 scholen. Daarom is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) samengesteld, die zich bezighoudt met schooloverstijgende maatregelen. Hierbij kunt u denken aan personeelsbeleid en de begroting. Iedere school is in die raad vertegenwoordigd, hetzij door een ouder, hetzij door een leerkracht. De GMR komt 5 tot 6 keer per jaar bij elkaar. De Meerpaal wordt in de GMR vertegenwoordigd door Linda de Bruine.

Data GMR vergaderingen

Onze contactgegevens

Back To Top