skip to Main Content
ga naar   Obase
Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR vindt zijn oorsprong in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS), die sinds 1 januari 2007 van kracht is. Het doel van de medezeggenschapsraad is een bijdrage te leveren aan de besluitvorming over het te voeren schoolbeleid. Soms kan de MR slechts advies geven bij besluitvorming, en in bepaalde gevallen heeft de MR stemrecht. Stemrecht heeft de MR bijvoorbeeld als de school de doelstelling wil veranderen of zou willen fuseren met een andere school. Adviesrecht heeft de MR bijvoorbeeld over nieuwbouw of een grondige verbouwing van de school en de vakantieregeling.

De MR bestaat uit 6 leden; 3 ouders van leerlingen, gekozen door de ouders van de school, en 3 leerkrachten, gekozen door het team. Eens in de twee jaar worden er verkiezingen gehouden voor één of meerdere plaatsen in de MR. De taken, de bevoegdheden, de werkwijze, de samenstelling en de wijze van verkiezingen zijn vastgelegd in het Reglement Medezeggenschap. Het reglement is ter inzage bij de secretaris van de MR.

Vragen of opmerkingen?
Ook OBS De Meerpaal heeft een eigen MR. Om goed te kunnen functioneren is het van belang dat wij in contact blijven met u. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor de MR, dan horen wij dat graag. U kunt deze kwijt door een e-mail te sturen naar: y.krepel@obase.nl, n.tegelaar@obase.nl of y.laport@obase.nl. Natuurlijk kunt u één van ons ook persoonlijk aanspreken.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar (voor zover er geen privacygevoelige zaken besproken worden). Als u belangstelling heeft, dan u bent van harte welkom.

Huishoudelijk regelement MR – januari 2018

Leden van de MR
– Thomas Korporaal
– Elise Benard
– Linda de Bruine
– Els de Zeeuw
– Nelleke Tegelaar
– Yvonne Laport

Verslagen MR schooljaar 2021/2022
Hierbij een samenvatting van zaken welke besproken zijn in de MR vergaderingen van het afgelopen schooljaar 2021-2022.

Dit schooljaar is gedraaid met het vijf-gelijke-dagen model, bij de berekening van de onderwijstijd is rekening gehouden met 15 minuten onderwijstijd in de lunchpauze. Dit om de vrije woensdagen van groep 1 en 2 te compenseren. Tijdens het schooljaar is dit steeds geëvalueerd, het blijkt dat het in de praktijk voor de kinderen en leerkrachten niet haalbaar is. Besloten is dat vanaf volgend schooljaar elke groep vijf dagen naar school gaat.

Aangegeven bij de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van Obase dat er behoefte is aan een cursus Medezeggenschapsraad vanuit de MR. Waarschijnlijk zal deze cursus oktober volgend schooljaar worden gegeven.

Er is dit schooljaar geen schoolsluiting geweest i.v.m. de coronapandemie. Er zijn wel klassen thuis moeten blijven vanwege te hoge besmettingsaantallen in de klas. De overheid heeft met het toekennen van drie weken kerstvakantie volledige schoolsluiting proberen te voorkomen. Voor de kinderen en school is dit zonder bijzonderheden verlopen.

De heer A. Fluijt (directeur) heeft aangegeven dat hij per 1 januari 2023 met pensioen gaat. De opvolging wordt door Obase opgepakt.

De formatie van de indeling van de klassen voor het nieuwe schooljaar is een jaarlijks terugkerend agendapunt. Na het bespreken van de verschillende opties heeft de MR ingestemd met de uiteindelijke indeling van de klassen voor het volgende schooljaar 2022-2023.

Data MR vergaderingen
12 september 2023, 14 november 2023, 10 januari 2024, 14 maart 2024, 14 mei 2024, 19 juni 2024.

Data GMR vergaderingen
6 oktober 2022, 8 december 2022, 19 januari 2023, 22 juni 2023.

Onze contactgegevens

Back To Top