skip to Main Content
ga naar   Obase
Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR vindt zijn oorsprong in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS), die sinds 1 januari 2007 van kracht is. Het doel van de medezeggenschapsraad is een bijdrage te leveren aan de besluitvorming over het te voeren schoolbeleid. Soms kan de MR slechts advies geven bij besluitvorming, en in bepaalde gevallen heeft de MR stemrecht. Stemrecht heeft de MR bijvoorbeeld als de school de doelstelling wil veranderen of zou willen fuseren met een andere school. Adviesrecht heeft de MR bijvoorbeeld over nieuwbouw of een grondige verbouwing van de school en de vakantieregeling.

De MR bestaat uit 6 leden; 3 ouders van leerlingen, gekozen door de ouders van de school, en 3 leerkrachten, gekozen door het team. Eens in de twee jaar worden er verkiezingen gehouden voor één of meerdere plaatsen in de MR. De taken, de bevoegdheden, de werkwijze, de samenstelling en de wijze van verkiezingen zijn vastgelegd in het Reglement Medezeggenschap. Het reglement is ter inzage bij de secretaris van de MR.

Vragen of opmerkingen?
Ook OBS De Meerpaal heeft een eigen MR. Om goed te kunnen functioneren is het van belang dat wij in contact blijven met u. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor de MR, dan horen wij dat graag. U kunt deze kwijt door een e-mail te sturen naar: y.krepel@obase.nl, n.tegelaar@obase.nl of y.laport@obase.nl. Natuurlijk kunt u één van ons ook persoonlijk aanspreken.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar (voor zover er geen privacygevoelige zaken besproken worden). Als u belangstelling heeft, dan u bent van harte welkom.

Huishoudelijk regelement MR – januari 2018

Leden van de MR
– Thomas Korporaal
– Elise Benard
– Linda de Bruine
– Els de Zeeuw
– Nelleke Tegelaar
– Yvonne Laport

Data MR vergaderingen
27 september 2021
24 november 2021
13 januari 2022
7 maart 2022
11 mei 2022
30 juni 2022

Verslagen MR schooljaar 2020/2021
Hierbij een samenvatting van zaken welke besproken zijn in de MR vergaderingen van het afgelopen schooljaar 2020-2021.

Dit schooljaar hadden we een 2e schoolsluiting. Hierdoor hebben we vergaderingen online gevoerd. Besproken is of de leerlingen goed in zicht bleven ondanks het thuis onderwijs. Elk kind was in zicht.

Dankzij de chromebooks en Gynzy verliep deze sluiting rustiger. Elke dag werden de kinderen online verwacht om de dag te openen en werd er ook gezamenlijk afgesloten. Kinderen waar het te druk was thuis of kinderen van ouders met cruciale beroepen konden gewoon naar school.

De fusie tussen Obase en Octho gaat niet door. Octho trekt zich aan het einde van de besprekingen terug.

Yvonne (leerkracht) gaat vanaf volgend schooljaar in de GMR van Obase, Linda (ouder) haar termijn zit erop. Bij de GMR hanteren ze termijnen van drie jaar afwisselend van leerkracht naar ouder en visa versa.

Vanwege de Coronapandemie is het vijf-gelijke-dagen-model ingevoerd.

In mei is er een ouderraadpleging geweest voor het voortzetten van het vijf-gelijke-dagen-model. Van de ouders/verzorgers had 70% gereageerd waarvan 93% het eens was met het continueren van het vijf-gelijke-dagen-model. De MR heeft 15 juni 2021 ingestemd met het wijzigen van het onderwijsmodel naar het vijf-gelijke-dagen-model vanaf volgend schooljaar.

De formatie van de indeling van de klassen voor het nieuwe schooljaar is een jaarlijks terugkerend agendapunt. Na het bespreken van de verschillende opties heeft de MR ingestemd met de uiteindelijke indeling van de klassen voor het volgende schooljaar 2021-2022.

De Gemeenschappelijke MR (GMR)
Onder het bestuur van Obase vallen -verdeeld over Schouwen-Duiveland- 11 scholen. Daarom is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) samengesteld, die zich bezighoudt met schooloverstijgende maatregelen. Hierbij kunt u denken aan personeelsbeleid en de begroting. Iedere school is in die raad vertegenwoordigd, hetzij door een ouder, hetzij door een leerkracht. De GMR komt 5 tot 6 keer per jaar bij elkaar. De Meerpaal wordt in de GMR vertegenwoordigd door Yvonne Laport.

Data GMR vergaderingen
7 oktober 2021
6 december 2021
20 januari 2022
24 maart 2022
25 mei 2022
23 juni 2022

Onze contactgegevens

Back To Top