skip to Main Content
ga naar   Obase
Engels op de Meerpaal

Op de Meerpaal wordt er vanaf groep 1 tot en met groep 8 lestijd gereserveerd voor activiteiten en lessen in het Engels. Alle leerkrachten op de Meerpaal hebben zich geschoold in het geven van lessen in het Engels en Engelse les en laten zich bovendien jaarlijks bijscholen. De Meerpaal is lid van Early Bird. Meer informatie over Early Bird kunt u vinden op www.earlybirdie.nl

Jonge kinderen leren volgens de Early Bird methode spelenderwijs de Engelse taal. Er zijn aanwijzingen dat het vroege leren van een tweede (of derde) taal een positieve invloed heeft op de algemene taalontwikkeling. Early Bird gaat uit van de opvatting dat een vreemde taal het beste kan worden geleerd zoals wij onze moedertaal hebben geleerd. In de Early Bird methode staan in de onderbouw dan ook vooral luisteren & begrijpen en spreken centraal. Vanaf groep 5 komt pas het lezen en schrijven aan de orde.

De methode
Vanaf groep 1 starten we op de  Meerpaal  met  spelen en zingen in het Engels. We maken in de groepen 1 tot en met 4 gebruik van  de digitale  methode I-pockets. In deze methode staan drie hoofdfiguren centraal. Monkey, Tiger en Giraffe. Zonder dat de kinderen zich er echt van bewust zijn groeit hun woordenschat snel en ontwikkelen ze een goede uitspraak. De ervaring heeft geleerd dat een vroege start met Engels motiverend is en kinderen veel vrijer laat zijn in het spreken van het Engels.

Er wordt met veel plezier gewerkt aan een goede basis voor verder leren van Engels in de hogere groepen en daarna.

Vanaf groep 5 gebruiken we de methode Big English .
In de hogere groepen worden naast Big English ook  wereldoriëntatie, muziek of andere vakken aangegrepen om de relatie tussen taal leren en taal gebruiken te versterken. Deze vakken worden dan ook op gezette tijden in het Engels gegeven. Er wordt bij ons op school per jaar veel onderwijstijd besteed aan Engels. Wij reserveren voor elke groep tenminste zestig minuten per week voor Engelstalige activiteiten.

Engels is in minder dan twee decennia de wereldtaal geworden. Het is de belangrijkste taal tussen niet-Engelstaligen geworden. Een echt goede beheersing van de Engelse taal is van steeds groter belang voor latere studie, beroep en in het maatschappelijk leven.

Een belangrijke activiteit in de bovenbouw is in het Engels corresponderen met scholen in het buitenland, die ook Engels als tweede taal op het rooster hebben. Kinderen moeten de tijd krijgen, niet alleen om de taal te leren, maar ook en vooral om die te gebruiken.

English Weeks
Daarnaast organiseren wij twee keer per jaar een Engelse week.
De Meerpaal wordt dan tijdelijk omgedoopt tot Bollard College.
In deze weken werken we aan een schoolbreed thema en spreken we de hele week zoveel mogelijk Engels tegen de kinderen en geven o.a. wereldoriënterende, teken- en gymlessen in het Engels. Natuurlijk vinden de reguliere lessen ook doorgang in deze weken.

De voordelen van Engels op vroege leeftijd mogen duidelijk zijn: kinderen kunnen hun Engelse taalvaardigheid eerder buiten school toepassen, bijvoorbeeld op vakantie en op het internet of bij het gamen. Alle kennis die ze daar opdoen, nemen ze weer mee terug naar school. Zo kunnen binnen- en buitenschools leren van Engels elkaar versterken.

Onze contactgegevens

Back To Top